Faturaların elektronik ortama taşınması, oluşturulması, muhafaza edilmesi ve elektronik ortamda raporlanmasıdır

YASAYA GÖRE

1. Cironuz 5 milyon TL’yi geçiyorsa 

3.Akaryakıt gibi zorunlu sektörlerdeyseniz e-faturaya  geçme zorunluluğunuz vardır. 

Evet isteğe bağlı istediğiniz zaman e-fatura uygulamasına geçip kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca
e-Arşiv de kulllanabilirsiniz. E-fatura E-Arsiv fatura size zaman kazandırır.  Düzen sağlar.

https://www.gib.gov.tr/elektronik-defter-ve-belge-uygulamalarina-iliskin-genel-tebliglerin-birlestirilmesi-amaciyla-vergi

Önemli maddeler

 1. a) Kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni dahil olacak mükellef gruplarının belirlenmesine,
 2. b) Mükelleflerimizden gelen talepler doğrultusunda mevzuatımıza yeni elektronik belge uygulamalarının(e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Gider Pusulası )  dahil edilmesine,

 

 1. 2018  veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar ( 2019 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL yi aşan mükelleflerin  ise ilgili yılı izleyen 2 nci yılın başından itibaren) 

e-Fatura ve e-Defter uygulamasına  geçiş zorunluluğu getirilmesi,

 1. Hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1.9.2019  tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğunun  getirilmesi, 
 2. 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren  e-Arşiv Fatura uygulamasına de zorunlu olarak geçmeleri, 
 3. Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura, e-Defter  ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilebilmesi,  
 4. Tebliğde belirtilen mükellef gruplarına e-Arşiv Faturalarının düzenlenmesi ve müşterilerine kağıt ortamda iletilmesinde el terminallerinin kullanılabilmesine  imkan verilmesi, 
 5. e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu  uygulamalarına 1/1/2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları yeniden belirlenmiş,

bir e-defter ile ilgili şu maddelere bakmak lazım

 

 1. Elektronik defter yazılımlarında ilk onaydan sonra gerçekleştirilen güncellemelerin de test ve onay işlemine tabi olması, 
 2. Elektronik defter uygulamasında elektronik defterler oluşturuluncaya kadarki süreçte muhasebe kayıtların Muhasebe Fişleri ile  tevsik olunması gerektiği,
 3. Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin muvafakatnameleri ile Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin, 3568 Sayılı Kanunla yetkilendirilen Meslek Mensuplarının,  mali mühürleri ya da elektronik imzaları  ile de imzalanabilmesi imkanının getirilmesi,  
 4. Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb. diğer teknik sorunlar, mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlıkta veya Başkanlıktan  izin alan saklamacı kuruluşlarda 1.1.2020  tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğunun getirilmesi,   

• Son kullanıcıya fatura göndermezsiniz Kendiliğinden gider.
• Kağıt fatura matbu evrak ve yazdırma maliyeti ortadan kalkar.
• Kağıt fatura gönderme maliyeti ortadan kalkar.
• Fiziki ortamda fatura nüshalarını saklamak sona erer.
• E-Fatuda A4 kağıda yazdırılabilir.
• Arşivlenen faturaların sorgulaması çok hızlı yapılır,
eski klasörlerde fatura arama sona erer.

Hayır.
Hernekadar pahallı gibi gözüksede e arsiv fatura daha ekonomiktir.
E  faturada kağıt ve matbaa baskı maliyeti yoktur.
İsteğe baglı A4 kagıdı maliyeti vardır.
Yazıcı Toner – Şerit masrafı yoktur.
Kargo masrafı yoktur.
Faturaları 10 yıl saklama maliyeti stresi yoktur.
Fatura kaybolması diye birsey yoktur.
İşler cok daha hızlı ve online oldugundan iş verimliliği kaybı yoktur.

e fatura ya geçmek bizimle çok kolaydır. Sizin adınıza bir  herşeyi yaparız. (Yani armut piş ağzıma düş misali) 
Sadece bizi arayıp
ve ETA e fatura modülünü almanız ve entegratör  anlaşması yapmanızdir.

e faturada olmayan işletmeler mali mühür alıp e fatura için GİB’e müracaat
ederler. Ardından e fatura ve e arsiv opsiyonu satin alırlar. Tüm bu işlemler
Yetkili ETA bayisi olan firmamız tarafından yapılmaktadır. Bir telefon etmeniz
yeterlidir. Tamamını biz sizin adınıza yapıyoruz.

e fatura kullanıcıları için Tarafımızdan sağlanan E-Arşiv geçiş sözleşmesini hazırlamaları
ve ETA e arsiv opsiyonunu satın almaları yeterlidir.

e faturada olmayan işletmeler mali mühür alıp e fatura için GİB’e müracaat
ederler. Ardından e fatura ve e arsiv opsiyonu satin alırlar. Tüm bu işlemler
Yetkili ETA bayisi olan firmamız tarafından yapılmaktadır. Bir telefon etmeniz
yeterlidir. Tamamını biz sizin adınıza yapıyoruz.

ETA kullanıcıları, ETA:SQL, ETA:V.8-SQL ve ETA:SB versiyonlarında E-Fatura Modülü + E-Arşiv Opsiyonu ile birlikte
E-Arşiv Faturası uygulamasını kullanmaya başlayabilirler.
ETA:E-Arşiv Faturası uygulaması özel entegratör kullanım seçeneği ile, ilgili tüm modüllerle entegre çalışır.

ETA E-fatura uygulaması , faturanın elektronik ortamda oluşturulmasına iletilmesine ve
saklanmasına imkan verir. Siz eskisi gibi faturanızı kesersiniz. Gerisini ETA yapar.

Hepsi bu kadar.

Alttaki menülerimizde detaylı kampanya fiyatlarımız bulabilirsiniz

Düzenlenen E-faturalar özel entegratöre gönderildikten sonra Temel faturayla mali mühürle birlikte GİB e fatura iptal portalından iptal edilir. Noter veya KEP ilede iptal  mümkündür. 

Kesilen fatura düzeltilmez. Ancak iptal edilip yenisi kesilebilir.

Bu süre esasen 10 gündür.Ancak beyanname verilmediği sürece yapılabilir. İlgili soruya özelge şeklinde GİB’in cevabı şu şekilde:

Sadece e-Arşiv Fatura için değil normal fatura için de belirli bir iptal süresi bulunmamaktadır. Muhasebe kayıtlarınız, beyanname süreleri dikkate alınarak vergisel yükümlülüklerini ve dönemsellik ilkesini etkilemeyecek süreler dahilinde iptal işlemi yapabilirsiniz.

Not: e-Arşiv Fatura iptali gider pusulası düzenlenemeyen durumlarda yapılmalıdır.

İptal edilmek istenen e-fatura için GİB  portaldan iptal talebi oluşturulduktan sonra karşı tarafın yani muhatabın bu iptal talebi fatura tarihinden itibaren 10 gün  içersinde yanıtlanmalıdır. Yoksa iptal gerçekleşmez.

e-Fatura uygulamasında her seri kendi içerisinde müteselsil sıraya uygun olarak düzenleneceğinden, atlayan faturalara ilişkin olarak;
– Yazılımınızın imkan vermesi halinde atlanılan numaralara iptal kaydı düşülmelidir.
– Bağlı bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile izahatte bulunulması gerekmektedir.
– Yeni düzenlenecek faturalar aynı seri numarası kullanılarak en son kesilen fatura numarasından sıra atlamadan ve atlanılan sıra numaraları kullanılmadan devam edilmelidir.

Bu zorunluluğa uymayan mükellefler VUK ceza hükümlerine tabidir. Mevzuat birimlerinden alınan görüşler doğrultusunda düzenlenen kağıt faturaların kdv ve gider indiriminde kullanılabileceği kabul edilmişse  de e-fatura yerine kağıt fatura düzenlemenin 213 Sayılı VUK kapsamında cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Uygulamaya alınan “e-Fatura İptal Portalı”, fatura düzenleyicisine, düzenlediği faturayı faturanın alıcısının kabul şartına bağlı olarak iptal edebilme imkanı getiriyor.

GİB e-Fatura İptal Portalı kullanımındaki önemli noktalar şöyle:

 • Ön gereklilikler: e-Fatura İptal Portalı’nın kullanılabilmesi için mali mühür kartı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan imzalama aracının kullanılması gerekliliğine dikkat edilmelidir.
 • Önce alıcıya iptal talebi açılacak:Fatura düzenleyicisi bir faturada hata olduğunu düşünüyorsa bu portal üzerinden girip kendi düzenlediği faturanın iptali için alıcıya talepte bulunacak. Bugün için iptal talebinin ve onayının süresi ile ilgili bir belirleme bulunmuyor. Mali Mühür ile girilen e-fatura iptal uygulamasında iptal edilmesi talep edilen fatura numarası ve ödenecek tutarın girilmesi gerekiyor. GİB e-Fatura ekranı üzerinden mali mühürle bu talep imzalandıktan sonra iptal talebi oluşuyor.
 • Fatura muhatabının onayı gerekiyor: e-Fatura’nın iptal olabilmesi için fatura muhatabının (GİB Değil) e-fatura iptal talebini yine e-fatura iptal portalı üzerinden onaylaması gerekmektedir. Benzer şekilde e-fatura uygulaması üzerinden mükellefe gelen tüm e-fatura iptal talepleri bu portal üzerinden görülüp onaylanabilmektedir.
 • Özel entegratör sistemi üzerinden iptal yapılamıyor: Yayımlanan kılavuza göre bu talep bugün için sadece GİB e-Fatura İptal Portalı vasıtasıyla yapılabiliyor. Diğer bir deyişle özel entegratörlerin sistemleri üzerinden düzenlenmiş bir temel faturanın iptaline ilişkin bir uygulama henüz GİB tarafından uygulamaya alınmamıştır.
 • Harici itiraz yolları yine açık: e-Fatura uygulamasına taraf olanların birbirlerine yönelik düzenlemiş oldukları e-Faturalara sistem üzerinden gerek ticari faturalar için e-Fatura sistemi üzerinden düzenlenecek uygulama yanıtı ile, gerekse temel fatura senaryosunda düzenlenmiş faturalar için e-Fatura İptal Portalı üzerinden itiraz etmeleri mümkün. Bu durum e-faturaya TTK’da sayılan harici itiraz yollarının (noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) kullanılmasına engel teşkil etmiyor.

ETA SB İLE E-DEVLET KAMANYASI

YENİ MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN

ETA:SB Kampanya paketi 1

Sınırlı Eğitim

ETA:SB + E-Fatura + E-Arsiv Faturası + E-Fatura Proje entegrasyonu + 600 Kontör

 TL + KDV

 

SB KULLANAN ESKİ  MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN
ETA:SB Kampanya paketi 2
Sınırlı Eğitim
E-Fatura + E-Arsiv Faturası + E-Fatura Proje entegrasyonu + 600 Kontör
 TL + KDV

ETA V8 SQL İLE E-DEVLET KAMANYASI

E-Devlet Paketi 

Eğitim dahil

Paket  IX+  E-Fatura + E-Arşiv Faturası  E-Fatura Proje Entegrasonu +1100 kontör

 TL + KDV

E-Devlet Paketi (E-Defter DAHİL)

Eğitim dahil

Paket VIII + Muhasebe IV + E-Fatura + E-Arşiv Faturası + E-Defter + E-Fatura Proje Entegrasonu + E-Defter  proje entegrasyonu + 50.000 satır defter saklama 1100 kontör

 TL + KDV

ETA SQL İLE E-DEVLET KAMANYASI

E-Devlet Paketi 

Eğitim dahil

Paket  IX+  E-Fatura + E-Arşiv Faturası  E-Fatura Proje Entegrasonu +1100 kontör

 TL + KDV

E-Devlet Paketi (E-Defter DAHİL)

Eğitim dahil

Paket VIII + Muhasebe IV + E-Fatura + E-Arşiv Faturası + E-Defter + E-Fatura Proje Entegrasonu + E-Defter  proje entegrasyonu + 50.000 satır defter saklama 1100 kontör

 TL + KDV

E-İRSALİYE VE DIŞ TİCARET KAMPANYASI

E-iRSALİYE

Eğitim dahil

Paket  IX+  E-Fatura + E-Arşiv Faturası  E-Fatura Proje Entegrasonu +1100 kontör

 TL + KDV

E-Devlet Paketi (E-Defter DAHİL)

Eğitim dahil

Paket VIII + Muhasebe IV + E-Fatura + E-Arşiv Faturası + E-Defter + E-Fatura Proje Entegrasonu + E-Defter  proje entegrasyonu + 50.000 satır defter saklama 1100 kontör

 TL + KDV

Faturaların elektronik ortama taşınması, oluşturulması, muhafaza edilmesi ve elektronik ortamda raporlanmasıdır

TASLAK YASAYA GÖRE


1. 2018-2019 yıllar cironuz 5 milyon TL’yi geçiyorsa 1.1.2020 tarihine kadar


2. e-Fatura ve e-Defter kullanıyorsanız 1.9.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura geçmeniz zorunludur.


3. İnternet satışı yapıyorsanız e-Arşiv Fatura kullanmanız zorunludur.(yasa)

Evet isteğe bağlı istediğiniz zaman e-Arşiv uygulamasına geçip kullanmaya başlayabilirsiniz. <br /> e-Arşiv size zaman kazandırır.

https://www.gib.gov.tr/elektronik-defter-ve-belge-uygulamalarina-iliskin-genel-tebliglerin-birlestirilmesi-amaciyla-vergi

Önemli maddeler

 1. a) Kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni dahil olacak mükellef gruplarının belirlenmesine,
 2. b) Mükelleflerimizden gelen talepler doğrultusunda mevzuatımıza yeni elektronik belge uygulamalarının(e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Gider Pusulası )  dahil edilmesine,

 

 1. 2018  veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar ( 2019 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL yi aşan mükelleflerin  ise ilgili yılı izleyen 2 nci yılın başından itibaren) 

e-Fatura ve e-Defter uygulamasına  geçiş zorunluluğu getirilmesi,

 1. Hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1.9.2019  tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğunun  getirilmesi, 
 2. 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren  e-Arşiv Fatura uygulamasına de zorunlu olarak geçmeleri, 
 3. Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura, e-Defter  ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilebilmesi,  
 4. Tebliğde belirtilen mükellef gruplarına e-Arşiv Faturalarının düzenlenmesi ve müşterilerine kağıt ortamda iletilmesinde el terminallerinin kullanılabilmesine  imkan verilmesi, 
 5. e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu  uygulamalarına 1/1/2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları yeniden belirlenmiş,

bir e-defter ile ilgili şu maddelere bakmak lazım

 

 1. Elektronik defter yazılımlarında ilk onaydan sonra gerçekleştirilen güncellemelerin de test ve onay işlemine tabi olması, 
 2. Elektronik defter uygulamasında elektronik defterler oluşturuluncaya kadarki süreçte muhasebe kayıtların Muhasebe Fişleri ile  tevsik olunması gerektiği,
 3. Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin muvafakatnameleri ile Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin, 3568 Sayılı Kanunla yetkilendirilen Meslek Mensuplarının,  mali mühürleri ya da elektronik imzaları  ile de imzalanabilmesi imkanının getirilmesi,  
 4. Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb. diğer teknik sorunlar, mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlıkta veya Başkanlıktan  izin alan saklamacı kuruluşlarda 1.1.2020  tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğunun getirilmesi,   

• Son kullanıcıya faturaları e-posta olarak gönderilebilir.
• Kağıt fatura matbu evrak ve yazdırma maliyeti ortadan kalkar.
• Kağıt fatura gönderme maliyeti ortadan kalkar.
• Fiziki ortamda fatura nüshalarını saklamak sona erer.
• E-Arşiv faturası A4 kağıda yazdırılabilir.
• Arşivlenen faturaların sorgulaması çok hızlı yapılır,
eski klasörlerde fatura arama sona erer.

Hayır.
Hernekadar pahallı gibi gözüksede e arsiv fatura daha ekonomiktir.
E arsiv faturada kağıt ve matbaa baskı maliyeti yoktur.
İsteğe baglı A4 kagıdı maliyeti vardır.
Yazıcı Toner – Şerit masrafı yoktur.
Kargo masrafı yoktur.
Faturaları 10 yıl saklama maliyeti stresi yoktur.
Fatura kaybolması diye birsey yoktur.
İşler cok daha hızlı ve online oldugundan iş verimliliği kaybı yoktur.

e fatura kullanıcıları için e arsive geçmek çokkolaydır.
Sadece Tarafımızdan sağlanan E-Arşiv geçiş sözleşmesini hazırlamaları
ve ETA e arsiv opsiyonunu satın almaları yeterlidir.

e faturada olmayan işletmeler mali mühür alıp e fatura için GİB’e müracaat
ederler. Ardından e fatura ve e arsiv opsiyonu satin alırlar. Tüm bu işlemler
Yetkili ETA bayisi olan firmamız tarafından yapılmaktadır. Bir telefon etmeniz
yeterlidir. Tamamını biz sizin adınıza yapıyoruz.

e fatura kullanıcıları için Tarafımızdan sağlanan E-Arşiv geçiş sözleşmesini hazırlamaları
ve ETA e arsiv opsiyonunu satın almaları yeterlidir.

e faturada olmayan işletmeler mali mühür alıp e fatura için GİB’e müracaat
ederler. Ardından e fatura ve e arsiv opsiyonu satin alırlar. Tüm bu işlemler
Yetkili ETA bayisi olan firmamız tarafından yapılmaktadır. Bir telefon etmeniz
yeterlidir. Tamamını biz sizin adınıza yapıyoruz.

ETA kullanıcıları, ETA:SQL, ETA:V.8-SQL ve ETA:SB versiyonlarında E-Fatura Modülü + E-Arşiv Opsiyonu ile birlikte
E-Arşiv Faturası uygulamasını kullanmaya başlayabilirler.
ETA:E-Arşiv Faturası uygulaması özel entegratör kullanım seçeneği ile, ilgili tüm modüllerle entegre çalışır.

ETA E-Arşiv Faturası uygulaması , faturanın elektronik ortamda iletilmesine ve
saklanmasına imkan verir. E-Arşiv tebliği kapsamında elektronik ortamda oluşturulan
faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli
belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha
hükmündedir.
İnternetten satış yapan ve brüt satış hasılatı tebliğde belirtilen rakamın üzerinde olan
mükellefler E-Arşiv Faturası düzenlemek zorundadır. Faturalarını elektronik ortamda
iletmek ve saklamak İsteyen firmalar da E-Arşiv faturasına geçebilir.
E-Arşiv Faturası, Entegrasyon ve Özel Entegrasyon olmak üzere iki yöntem ile
kullanılabilir. Özel Entegrasyon yönteminde programımız da, E-Fatura da olduğu gibi
Entegrasyon Bilgileri parametreleri ile özel entegratöre bağlantı sağlanır.

ETA kullanmayan müşteriler için :

ETA SB1299
ETA E FATURA1200
ETA E ARŞİV750
TOPLAM3249

 

Düzenlenen E-Arşiv faturaları, özel entegratöre gönderildikten sonra GİB’e raporlama
süresine kadar iptal edilebilir veya düzeltme yapılabilir. Düzenlenen e-arşiv faturalarına ait bilgiler oluşturulduğu günü takip eden gün akşamına kadar elektronik bir rapor şeklinde GİB’e iletilir/raporlanır. Yani bu süre içersinde düzeltilen veya iptal edilen
e-arşiv faturaları tekrar özel entegratöre gönderilir.
Faturanın iptal edilmesi kayıtlardan tamamen silinmesi anlamına gelmemektedir. İptal
edilen fatura, program kayıtlarında ve entegratör kayıtlarında ilgili fatura numarası ile
iptal statüsünde görünür ve GİB’e bu statü ile raporlanır.

Beyanname verilmedigi sürece yapılabilir. İlgili soruya özelge şeklinde GİB’in cevabı şu şekilde:

Sadece e-Arşiv Fatura için değil normal fatura için de belirli bir iptal süresi bulunmamaktadır. Muhasebe kayıtlarınız, beyanname süreleri dikkate alınarak vergisel yükümlülüklerini ve dönemsellik ilkesini etkilemeyecek süreler dahilinde iptal işlemi yapabilirsiniz.

Not: e-Arşiv Fatura iptali gider pusulası düzenlenemeyen durumlarda yapılmalıdır.

 

İptal edilmek istenen e-arşiv fatura iptale çekilerek e-arşiv raporuna eklenmelidir. Yeniden fatura oluşturulmak istendiğinde tekrar yeni bir e-arşiv fatura oluşturulmalıdır.

iptali istenen faturanın aynı numara ile iptal tipi seçilerek e-arşiv raporuna eklenir.

e-Arşiv uygulamasında her seri kendi içerisinde müteselsil sıraya uygun olarak düzenleneceğinden, atlayan faturalara ilişkin olarak;
– Yazılımınızın imkan vermesi halinde atlanılan numaralara iptal kaydı düşülmelidir.
– Bağlı bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile izahatte bulunulması gerekmektedir.
– Yeni düzenlenecek faturalar aynı seri numarası kullanılarak en son kesilen fatura numarasından sıra atlamadan ve atlanılan sıra numaraları kullanılmadan devam edilmelidir.

Bu zorunluluğa uymayan mükellefler VUK ceza hükümlerine tabidir. Mevzuat birimlerinden alınan görüşler doğrultusunda düzenlenen kağıt faturaların kdv ve gider indiriminde kullanılabileceği kabul edilmişse  de e-arsiv yerine kağıt fatura düzenlemenin 213 Sayılı VUK kapsamında cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Uygulamaya alınan “e-Fatura İptal Portalı”, fatura düzenleyicisine, düzenlediği faturayı faturanın alıcısının kabul şartına bağlı olarak iptal edebilme imkanı getiriyor.

GİB e-Fatura İptal Portalı kullanımındaki önemli noktalar şöyle:

 • Ön gereklilikler: e-Fatura İptal Portalı’nın kullanılabilmesi için mali mühür kartı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan imzalama aracının kullanılması gerekliliğine dikkat edilmelidir.
 • Önce alıcıya iptal talebi açılacak:Fatura düzenleyicisi bir faturada hata olduğunu düşünüyorsa bu portal üzerinden girip kendi düzenlediği faturanın iptali için alıcıya talepte bulunacak. Bugün için iptal talebinin ve onayının süresi ile ilgili bir belirleme bulunmuyor. Mali Mühür ile girilen e-fatura iptal uygulamasında iptal edilmesi talep edilen fatura numarası ve ödenecek tutarın girilmesi gerekiyor. GİB e-Fatura ekranı üzerinden mali mühürle bu talep imzalandıktan sonra iptal talebi oluşuyor.
 • Fatura muhatabının onayı gerekiyor: e-Fatura’nın iptal olabilmesi için fatura muhatabının (GİB Değil) e-fatura iptal talebini yine e-fatura iptal portalı üzerinden onaylaması gerekmektedir. Benzer şekilde e-fatura uygulaması üzerinden mükellefe gelen tüm e-fatura iptal talepleri bu portal üzerinden görülüp onaylanabilmektedir.
 • Özel entegratör sistemi üzerinden iptal yapılamıyor: Yayımlanan kılavuza göre bu talep bugün için sadece GİB e-Fatura İptal Portalı vasıtasıyla yapılabiliyor. Diğer bir deyişle özel entegratörlerin sistemleri üzerinden düzenlenmiş bir temel faturanın iptaline ilişkin bir uygulama henüz GİB tarafından uygulamaya alınmamıştır.
 • Harici itiraz yolları yine açık: e-Fatura uygulamasına taraf olanların birbirlerine yönelik düzenlemiş oldukları e-Faturalara sistem üzerinden gerek ticari faturalar için e-Fatura sistemi üzerinden düzenlenecek uygulama yanıtı ile, gerekse temel fatura senaryosunda düzenlenmiş faturalar için e-Fatura İptal Portalı üzerinden itiraz etmeleri mümkün. Bu durum e-faturaya TTK’da sayılan harici itiraz yollarının (noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) kullanılmasına engel teşkil etmiyor.

Piyasada ETA LOGO MİCRO SENTEZ birçok program bulunmaktadır. Ancak program tercihi yapmadan önce, Programın ilk maliyeti, eğitim servis durumu, satış sonrası eğitim destek maliyeti, yetişmiş personel bulabilme ve personel maliyetleri gibi gibi hususları dikkate  almakta fayda  var. Ayrıca programın kolaylığı sadece lazım olanların alınması gerekmeyen menülere ödeme yapılıp yapılmadığıda göz önünde  bulundurulmalı.

Çünkü en ekonomik. En kolay. En pratik. Servis ve desteği iyi olan program ETA

Küçük-Orta ölçekli işletmeler KOBİ için ETA V8

                               ETA KULLANMAYANLAR
RESMİ VE ÖN MUHASEBESADECE ÖN MUHASEBE
ETA PAKET III  ETA PAKET V 
ETA E-FATURA  ETA E-FATURA 
ETA E-ARŞİV ETA E-ARŞİV  
TOPLAM TOPLAM 
                              ETA KULLANANLAR
ETA V8 KULLANANETA V8+ E-FATURA KULLANAN
ETA E-FATURA ETA E-ARŞİV 
ETA E-ARŞİV TOPLAM 
TOPLAM   

Büyük ölçekli işletmeler için profesyonel ETA SQL

Hizmet Ağımız İstanbul Avrupa Arnavutköy Avcılar Bağcılar Bahçelievler Bakırköy Başakşehir Bayrampaşa Beşiktaş Beylikdüzü Beyoğlu Büyükçekmece Çatalca Esenler Esenyurt Eyüp Fatih Gaziosmanpaşa Güngören Kâğıthane Küçükçekmece Sarıyer Silivri Sultangazi Şişli Zeytinburnu İstanbul Anadolu Adalar Ataşehir Beykoz Çekmeköy Kadıköy Kartal Maltepe Pendik Sancaktepe Sultanbeyli Şile Tuzla Ümraniye Üsküdar Türkiye Geneli Bursa Tekirdağ Düzce Edirne Antalya Kırşehir Muğla Ankara AntalyaTrabzon Rize Denizli Diyarbakır Erzurum Hatay Konya Urfa Yurt Dışı Suriye Almanya (+9) 0532 663 67 18 teknikay@gmail.com

Open chat
Özel indirimden yararlanmak istiyorum
Merhabalar **
Özel fiyat almak istiyorum